Weblog Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg

Weblog van de Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg

Voorzitter: Harrie Winteraeken: hwinteraeken@hotmail.com.
Secretaris e-mail: parkstadlimburg@fietsersbond.nl


Knelpunten op uw fietsroute kunt u bij de secretaris melden of via website www.fietsersbond.nl.

dinsdag 1 oktober 2019

11-10: Mondiale fietstocht, thema 'duurzaamheid'.

 


Persbericht

Mondiale fietstocht, thema ‘duurzaamheid’.

Vrijdag 11 oktober 2019
Start: 10.00 uur, Pancratiusplein, Heerlen-centrum
Einde: ± 15.00 uur.

HeerlenMondiaal organiseert dit jaar voor de 6de keer een ‘mondiale fietstocht’, dit keer in samenwerking met Parksjtad in Transitie. We bezoeken organisaties waar aandacht is voor een betere en duurzame wereld. Dit jaar is de fietstocht opgenomen in het programma van de Week van de Duurzaamheid. Daarom is duurzaamheid ook het thema van deze fietstocht en de te bezoeken organisaties.
De fietstocht vindt plaats op vrijdag 11 oktober; vertrek 10.00 uur Pancratiusplein Heerlen-centrum. Naar verwachting eindigt de fietstocht om ± 15.00 uur weer op het Pancratiusplein. We fietsen ongeveer 20 kilometer en bezoeken de volgende plaatsen:

RD4 hoofdvestiging in de Beitel
De RD4 haalt niet alleen afval op in een aantal gemeenten in Zuid-Limburg, maar scheidt het ook, verwerkt het en maakt er weer zoveel mogelijk bruikbare grondstoffen van. Zo helpt de RD4 een circulaire maatschappij dichterbij te brengen. We zien veel van de toegepaste verwerkingsprocessen en krijgen daar uitleg bij.

Verticale tuinen bij Schoon GMS aan de Spoorsingel in Heerlen
Voor verkoeling en zuurstof, maar ook voor opname van CO2 en fijnstof, zijn planten in de stad erg belangrijk. Soms is daar niet genoeg plaats voor. Verticale tuinen kunnen dan een oplossing zijn. Schoon GMS experimenteert daarmee. Er zijn in Heerlen verticale tuinen tegen de muur van de parkeergarage bij het stadhuis en bij het gebouw van Schoon GMS aan de Spoorsingel. We gaan kijken bij Schoon GMS. Mark Schaffrath vertelt er meer over.

Fietstempel Willemstraat
De Fietstempel is een fietsenwinkel/werkplaats van mensen die zelf een passie voor fietsen hebben. Naast nieuwe fietsen is er aandacht voor reparatie en renovatie van fietsen. Persoonlijke service en advies via internet. Ruim 15 jaar ervaring in de fietsenbranche.

Het belooft weer een interessante en inspirerende tocht te worden. Er zijn soep en brood bij aankomst bij Schoon GMS. Wilt u mee fietsen, geeft u dan uiterlijk 9 oktober op bij Frank Rochette (rochette.frank@gmail.com).17-6 ledenvergadering Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg - verslag


Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg


Conceptverslag ledenvergadering

Maandag 17 juni 2019, aanvang 19:30 uur.
Café Pelt, Pancratiusplein 46, Heerlen - centrum

1.       Opening door de voorzitter.
Harrie opent om 19.32 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. We beginnen met een voorstelrondje, waarbij opviel dat iedereen wat met fietsen had, soms al heel lang en/of intensief. Waarschijnlijk geen toeval. Ook werd de eerste consumptie rondgedeeld.

2.    Mededelingen, waaronder berichten van verhindering.
·         Zie voor de mensen die verhinderd zijn de afmeldingen hierboven.
·         Er zijn voor het eerst ook mensen uit Schinnen uitgenodigd, maar niet aanwezig.
·         Hub deelt mee dat hij stopt met het bestuurswerk. Hij zal op 9 september, onze volgende bestuursvergadering, afscheid komen nemen.

3.    Vaststellen agenda.
Aan de agenda wordt toegevoegd een toelichting van Gijs over het mobiliteitsplan 2030 Heerlen.

4.    Verkiezing Bestuur.
·         Hub treedt af als bestuurslid.
·         Harrie geeft een toelichting op het werk van de secretaris. Omdat de notulen door Ab worden gemaakt valt dat deel van het werk erbuiten. Amelie wil zich de volgende bestuursvergadering (9 september) oriënteren. Ook anderen die mogelijk iets willen doen worden daarvoor uitgenodigd. Harrie blijft vooralsnog interim-secretaris.
·         De overige zittende bestuursleden Harrie Winteraeken (voorzitter), Gerard Popelier (penningmeester), Ab Mulder, Gijs Verbruggen, Will Zeedzen en Hans Jager, worden herkozen.

5.       Vaststellen Jaarverslag 2018.
Een paar punten worden verduidelijkt. Het 6e bolletje bij ‘Heerlen’ betreft inderdaad de situatie bij de Ruys de Beerenbroucklaan.
Het overleg met Brunssum loopt inderdaad erg stroef. Niet alleen bij ons, maar ook bij Veilig Verkeer. Het komende overleg in september moeten we dan ook afstemmen met VVN.
Marcel meldt dat de situatie bij station Eygelshoven bij de brug over het spoor door de rotondes en de hellingen voor fietsers erg onhandig en onoverzichtelijk is. Dit punt wordt aan de actiepunten toegevoegd (punt 55).
Harry meldt dat het meldpunt moeilijk toegankelijk is. Je ligt er zo uit en moet dan opnieuw beginnen.
Voor het overige wordt het Jaarverslag 2018 vastgesteld.

6.       Fietsroute Wittem - Ubachsberg en Ubachsberg (over de Daelsweg) - Heerlen

Hans geeft een presentatie van de voorliggende plannen aan de hand van een presentatie van de gemeente Voerendaal. Het nieuwe fietspad zou overal 4 meter breed worden.
De FB probeert hierbij de fietsroute zo strak mogelijk te krijgen zonder overbodige bochten en uitwijkingen. Hoe het precies zal uitpakken is nog onbekend (pas in 2010 wordt aanbesteed), maar vooral de aanknoping van de Vrakelbergerweg aan de Mingersborgerweg is lastig. Een rotonde zou uit FB-oogpunt het beste zijn. Datzelfde geldt voor de plannen bij de Daelsweg, waar het fietspad aan de noordkant komt te lopen en fietsers dus de rijweg moeten kruisen. Ook hier zou een (mini)rotonde de veiligheid aanzienlijk kunnen verbeteren (Voorstel van Marcel).
(Omdat het al negen uur geweest is wordt intussen de tweede ronde consumpties rondgebracht.)

7.       Suggesties van Leden.
·         Hub meldt dat hij bij probleempunten altijd direct foto’s maakt. Die kun je dan direct doorsturen naar betrokkenen. Harrie meldt zich als adres aan, maar je kunt het ook direct naar het bestuurslid dat voor die plaats verantwoordelijk is doorsturen.
·         Marcel meldt dat de Facebookpagina 68 volgers heeft en ondanks het feit dat we er zelf weinig gebruik van maken (te oud waarschijnlijk), vindt Harrie het een welkome aanvulling op zijn weblog. Wie iets te melden heeft kan dat via Harrie of Marcel doorgeven, die het dan op de facebookpagina zetten.
·         Marcel meldt dat de weg van Schinveld naar Koningsbosch problemen geeft. Gijs en Ab hebben juist deze week voor het eerst overleg met de nieuwe gemeente Beekdaelen en vragen iedereen probleempunten te melden. Zij zullen dan een selectie maken voor het eerste overleg. Hopelijk krijgen we een goede contactpersoon.
·         Gijs geeft een toelichting op de mobiliteitsvisie van Heerlen 2030, die met 30-50 mensen na een aantal sessies heeft geresulteerd in een ‘praatplaatje’, dat tot beleid moet gaan leiden. De gemeenteraad moet zich er dan over uitspreken. Gijs was wel opgevallen dat er weinig belangstelling was van ondernemers en zo, maar dat komt misschien omdat de bijeenkomsten gewoon onder werktijd waren. Te weinig prioriteit? Het resultaat (het praatplaatje) beoordeelt Gijs als positief.

8.       Overleggen en knelpunten in de diverse gemeenten
Dit punt wordt wegens tijdgebrek niet behandeld.

9.    Wat verder nog ter tafel komt en rondvraag.
Ook dit punt wordt niet meer behandeld, maar Frans merkt op dat de herrie uit de belendende zaal onze vergadering nogal heeft gehinderd. Harrie zal proberen een volgende keer een dag te kiezen zonder dit soort evenementen.
Will meldt dat we bezwaar hebben ingesteld tegen het sluiten van de fietstunnel in Kerkrade. Marcel voegt daaraan toe dat het afsluiten ervan het fietspad bij Gaia-ZOO nog drukker zal maken. Nu al lopen bezoekers er massaal overheen en dat zal meer worden.

10. Sluiting
Harrie sluit de vergadering om 21.36 uur. Daarna kan iedereen zijns weegs gaan. Velen praten nog even na met iemand over voor haar of hem belangrijke onderwerpen.

Jaarverslag 2018 Fietsersbond afdeling Parkstad LimburgFietsersbond afdeling Parkstad Limburg

Jaarverslag 2018

Vastgesteld tijdens de ledenvergadering op 17 juni 2019

Het bestuur

Gedurende het verslagjaar 2018 is het aantal actieve leden van de afdeling Parkstad Limburg, die ook het bestuur vormen stabiel gebleven op zes mannen. De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2018 als volgt:

·         Hub Hommen: lid van het bestuur.
·         Hans Jager: lid van het bestuur (benoemd 11-6-2018).
·         Ab Mulder: lid van het bestuur, verslaglegger vergaderingen.
·         Gerard Popelier: penningmeester.
·         Gijs Verbruggen: lid van het bestuur.
·         Harrie Winteraeken: voorzitter, interim-secretaris.
·         Will Zeedzen: lid van het bestuur.

De taakverdeling over de 8 Parkstadgemeenten is als volgt:
·         Heerlen: Gijs, Hans en Will.
·         Brunssum: Ab en Will.
·         Landgraaf: Hub en Will.
·         Kerkrade: Hub en Will.
·         Nuth: Gijs en Harrie.
·         Onderbanken: Ab en Will.
·         Voerendaal: Hans en Gijs.
·         Simpelveld: Hans en Gijs.

De penningmeester neemt niet deel aan de bestuursvergaderingen.
Er is een vacature voor de functie van secretaris.
Regelmatig neemt ook Jan Tekstra, regiovertegenwoordiger van Wandelnet, deel aan de bestuursvergaderingen.

Ook dit verslagjaar heeft het bestuur weer vooral tijd en aandacht besteed aan het onderhouden en verbeteren van de relatie met de gemeenten in het gebied van Parkstad Limburg plus de Gemeenschappelijke Regeling Parkstad Limburg. Over het algemeen vragen we de wegbeheerder om voldoende alert te blijven en de belangen van de fietsers in het oog te houden. Door de vertegenwoordigers worden suggesties ter verbetering van fietsvoorzieningen ingebracht. Dit gebeurt onder andere bij nieuwe weginrichtingen. Het is onze bedoeling dat waar zich mogelijkheden voordoen deze ook worden benut.
Omdat ook de Fietsersbond veel belang hecht aan veiligheid, hebben onze vertegenwoordigers samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) in het najaar deelgenomen aan voorlichting op middelbare scholen en een basisschool. Het uitvoeren van fietscontroles op een aantal veiligheidsaspecten was een van de onderdelen.

Heerlen
De reeds bestaande contacten met de gemeente Heerlen zijn gecontinueerd. Er hebben vier gesprekken plaatsgevonden, twee op ambtelijk niveau en twee met de nieuwe wethouder Charles Claessens.
Belangrijkste gesprekspunten:
·         De snelfietsweg van Heerlen / Kerkrade – Aken en in het bijzonder de reconstructie van de rotonde Heesbergstraat – Akerstraat – Burgemeester Waszinkstraat – Caumerbeeklaan. Na een lange discussie wordt dit een nieuwe rotonde met vrijliggende fietspaden (uiteraard met de fietser in de voorrang). Deze oplossing wordt ook door de directe omgeving gedragen. En voor het extra ruimtebeslag is ook een grondverwerving aanstaande. Van onze zijde zijn nog enkele kleinere aandachtspunten toegevoegd.
·         De reconstructie van de Akerstraat-Noord in Hoensbroek is afgerond. Minpunt is dat auto’s vaak met de rechterwielen parkeren op de afscheiding tussen parkeerstrook en fietspad. (Dit blijkbaar omdat er linker spiegels vanaf gereden zijn?)
·         De reconstructie van de Bekkerweg inclusief de kruising Bekkerweg – Burgemeester Gijzelslaan is gerealiseerd. Punt van aandacht is de regeling voor de fietsers van de nieuwe verkeerslichten. Hier is als alternatief aangedragen het gelijk groen geven van fietsers in alle richtingen om dubbel wachten bij linksaf te voorkomen.
·         De reconstructie van de Burg. Gijzelslaan / Welterlaan is gerealiseerd. Enkele bestuursleden hebben de ‘opening’ op 1 december bijgewoond.
·         In dit verband moet er nog een oplossing worden gevonden voor de oversteek van het fietspad bij de kruising afritten Antwerpse- en Keulse baan met de A79 ? Welterlaan bij Hoeve de Aar.
·         Er zijn ambtelijke plannen en een verkeersstudie van bureau Sweco voor de verkeerscirculatie Akerstraat – Ruys de Beerenbroucklaan – Kruisstraat - Coriovallumstraat, dit ook in het kader van de aansluiting van de snelfietsroute Heerlen – Aken op het Heerlense centrum. We hebben in 2016 op deze plannen gereageerd, maar het geheel is echter stopgezet.
·         Bij de aanleg van het nieuwe wegdek van de Kruisstraat zijn bredere fietsstroken gerealiseerd.
·         Enige zorgen zijn er over de te realiseren fietsenstalling bij het station van Heerlen. Het plan is nu om ‘roze kantoor’ naast Maankwartier in te richten als fietsenstalling. De fietsenstalling aan de Akerstraat heeft een grotere capaciteit gekregen voor elektrische fietsen. Hierdoor kunnen er wel minder gewone fietsen worden gestald.
·         Door bewoners van het centrum van Heerlen is het mogen fietsen in het winkelcentrum ter discussie gesteld. Dit heeft gelukkig niet geleid tot een beperking van het mogen fietsen in het winkelcentrum.
·         De gemeente is gevraagd om een verbetering van de verbinding van de Heerenweg met de Sittarderweg via de oude verbinding en de route / T-splitsing Schelsberg - Wickraderweg. Ambtelijk wordt toegezegd dit nader te bestuderen, maar er wordt geen voortgang geboekt.
·         Het lijkt erop dat de fietsverbinding Hoensbroek (Mariarade) met Nuth langs de randweg een forse belemmering krijgt bij de aansluiting van de Schuureik op de Buitenring. Het is niet makkelijk om hier duidelijkheid over te krijgen.

Kerkrade
Met de gemeente Kerkrade is enkele keren ambtelijk overleg geweest.
·         Er is vrij intensief gesproken over de aanleg van de Buitenring en de oplossing van knelpunten op Kerkraads grondgebied: “Als de Buitenring er eenmaal is, dan zijn ook veel hiermee samenhangende knelpunten opgelost”.  
·         Bij Gracht is een houten voetgangersbrug van Gaia-Zoo over de nieuwe Buitenring gerealiseerd die toegang geeft tot een voetpad langs en aan de overkant van de weg. Wel dreigt in deze omgeving een conflict tussen fietsers en wandelaars omdat wandelaars vaak gebruik maken van het fietspad.
·         De nieuwe fietsinfrastructuur in het kader van de Buitenring ter plaatse van de brug over de spoorweg bij de Hopel/station Eygelshoven, de rotondes en de hellingen voor fietsers is erg onhandig en onoverzichtelijk.

Landgraaf
·         In Landgraaf zijn de nieuwe rotonde bij de Hoofdstraat – Streeperstraat – Stationsstraat en de aanleg van de twee-richtingenfietspad langs de Dr. Calsstraat in 2018 gerealiseerd.
·         Een nieuw gesprekspunt is de mogelijke aanleg van de B211 richting Scherpenseel (D).
·         Ook zijn enkele voorgenomen reconstructies, zoals het kruispunt Vogelzankweg / Rietveldstraat en de Abdissenboschweg, besproken.
·         Kritiek is er op de ‘oplossing’ die gevonden is bij McDonalds in Landgraaf voor fietsers die vanaf de hei komen en naar bijvoorbeeld Abdissenbosch willen: een overbodige te steile helling en een omweg. Dit wordt met de gemeente overlegd.

Brunssum
In februari 2018 heeft overleg plaatsgevonden met wethouder Palmen en de 2 betrokken ambtenaren. Er zijn (hernieuwde) afspraken gemaakt om weer tot structureel en constructief overleg te komen. Dit heeft in 2018 geen vervolg gekregen? Geconstateerd wordt dat het overleg met de gemeente Brunssum stroef verloopt.

Nuth
·         Punt van overleg is de omgeving van station Nuth en in het bijzonder de aansluiting van de kern Nuth op de fietsroute Sittard/Heerlen via het oude mijnspoor. De aansluiting zou via een spoorwegovergang op het station Nuth zijn. Deze oplossing lijkt moeilijk haalbaar. Dit punt is opgepakt met Jan Tekstra van Wandelnet.
·         Vanwege enkele bijna-ongelukken elders is de discussie over de sluiting van de onbewaakte spoorwegovergang Brakkendergats opnieuw gestart. De inzet van Fietsersbond en Wandelnet is dat de voorkeur uitgaat van openhouden van de overweg, en dat deze overgang pas kan worden gesloten als er een nieuwe verbinding is bij het station.
·         De fietsroute naar Geleen loopt via een nieuwe aparte tunnel via de Geitebeemderweg onder de weg Kathagen waarbij de fietsroute via het noordelijk deel van de weg Kathagen wordt aangesloten op het mijnspoorfietspad richting Geleen. Deze route is nog niet geheel beschikbaar zolang de aansluiting van de Buitenring op de A76 niet gereed is.
·         De fietsverbinding van Nuth naar Nagelbeek (langs de aansluiting van de Buitenring op de A76 is op een redelijke wijze tot stand gekomen met deels een vrijliggend fietspad. Deze sluit aan op een nieuwe fietsverbinding aan achter langs het bedrijventerrein De Horsel (Daelderweg / Industriestraat). De wegen op bedrijventerrein De Horsel zijn echter nog steeds onvoldoende ingericht voor langzaam verkeer. Hier dient wel verbetering in te komen, nu hier fiets- en wandelroutes overheen lopen en er meer conflictsituaties optreden met het vrachtverkeer.
·         We hebben geadviseerd over de plannen voor herinrichting en reconstructie van de Hoofdstraat in Schimmert.

Onderbanken
·         In het verlengde van de aanleg van de Buitenring is ook de weg van Brunssum langs Schinveld (N274) plus de rotonde met de Jabeekerstraat en Kneijkuilerweg (naar Doenrade) gereconstrueerd. De wens van de Fietsersbond voor een van 4 kanten benaderbare onderdoorgang van deze rotonde is niet gehonoreerd. Er is inmiddels een brug (‘landmark’), dwars over de rotonde gerealiseerd. De doorgaande route Brunssum – Duitsland (L410) langs de N274 is langs Schinveld nu via parallelwegen, waarbij er hier en daar sprake is van oponthoud en minder veilige oversteken.
·         De openstelling van de tunnel onder de N274 (samen met de Merkelbekerbeek) voor fietsers is nog niet duidelijk.
·         Tevens is er contact geweest met de Provincie Limburg over de N274 (Selfkantweg, L140) over de langdurige afsluiting van deze weg en de slechte staat van onderhoud van deze weg naar Koningsbosch (in Duitsland).

Simpelveld
We hebben enkele actieve leden in Simpelveld. Als er iets aan de hand is, vertegenwoordigen zij de Fietsersbond ook bij de gemeente Simpelveld. Hoewel de gemeente Simpelveld onderdeel uitmaakt van de Regio en Gemeenschappelijke Regeling Parkstad Limburg, behoort wat de Fietsersbond betreft het gebied nog formeel tot de Fietsersbond afdeling Maastricht en Heuvelland. Er is wel overleg geweest met de voorzitter van die afdeling (Raymond Oostwegel) om het gebied van de gemeente Simpelveld bij de Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg te betrekken.

Voerendaal
·         In Voerendaal is vooral de verbinding tussen Welten (Heerlen) en Ubachsberg en vervolgens de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Vrakelbergerweg (Ruilverkavelingsweg naar Etenaken) aandachtspunt. Hier zijn plannen voor een vrijliggend fietspad langs de Daelsweg. Zorgpunt is de grote snelheidsverschillen tussen op en af. Bergop wordt vaak zelfs gelopen en bergaf is de snelheid groot. Op Heerlens grondgebied lijken de plannen gereed te zijn.
·         De Fietsersbond, en ook Wandelnet overlegt met de gemeente en nog een aantal partijen in de werkgroep fiets- en voetgangersscan die een bouwsteen wordt voor het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan van Voerendaal. Hierin hebben fietsers en voetgangers hoge prioriteit gekregen. Echter, er nog weinig aandacht voor door de Fietsersbond aangedragen alternatieve fietsroutes voor drukke wegen en hoewel de inrichting van wegen nog niet aan de orde is, waarschuwen we voor te smalle fietsstroken op drukke wegen. We hebben op zich voldoende inspraak gehad. Het is de vraag in hoeverre de inbreng van de Fietsersbond wordt overgenomen door het adviesbureau en de gemeente.

Parkstad Limburg
·         De aanleg van de Buitenring is nagenoeg afgerond. Een aantal aansluitingen heeft daarbij onze aandacht: Kerkrade (ventwegen en kruising de Hopel), Landgraaf (bij het zwembad) en de kruising Akerstraat – Allee bij het St. Janscollege in Hoensbroek. Vooral in Kerkrade moet behoorlijk worden omgereden vanwege de aanleg van kruisingen.
·         De route Nuth – Hoensbroek is ter hoogte van de aansluiting van de Schuureikenweg op de Buitenring erg onduidelijk. Dit lijkt negatief uit te pakken voor de fietsers die om het verkeersplein heen moeten rijden?
·         In het kader van de Internationale Bauausstellung IBA Parkstad Limburg is het concept van de Leisure Lane ontwikkeld. Hierin staat een lange fiets- en wandelroute centraal, die deels over oude mijnsporen loopt. In het dal van de Geleenbeek bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoensbroek is hier al een eerste aanzet gemaakt. Bij de Akerstraat-Noord is een fietstunnel aangelegd. We hebben dit opgepakt samen met Jan Tekstra van de Wandelbond. De regie over de Leisure Lane ligt bij de Provincie. Er moeten nog heel wat hobbels genomen worden, zo is er nog veel discussie over de inrichting van de fiets- en wandelroute in en tussen de diverse gemeenten en onder andere over de vraag of fietsers en wandelaars gescheiden dienen te worden (een wens van zowel de Fietsersbond als Wandelnet).
·         De inventarisatie van de bewegwijzering van fietsroutes is afgerond en aangeboden aan de gemeenten van Parkstad Limburg. De Regio Parkstad Limburg in de persoon van Paul Alzer heeft dit gecoördineerd, maar op een gegeven moment overgedragen aan de betreffende gemeenten. Vanuit de afdeling wordt erop toegezien of de betreffende gemeenten hier ook mee aan de slag gaan. De uitvoering vordert maar zeer langzaam, maar Heerlen lijkt er mee bezig te zijn.
·         In september vond het Parkstad Evenement plaats op verschillende locaties en met een veelheid aan thema’s. Op 14 september werd het thema ‘Mobiliteit in beweging’ met veel inspirerende inleidingen en presentaties door ons bezocht.
·         Paul Alzer is bij Parkstad Limburg opgevolgd door Rob Beentjes.

Regio Aken
Hub Hommen heeft enkele keren contact gehad met de Fahrradbund in Aken. Daarbij heeft hij verschillende suggesties voor verbetering gedaan. Positief is de constatering dat de bewegwijzering voor fietsers er beter is dan bij ons.

Vergaderingen afdeling Parkstad Limburg
De ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 11 juni 2018. Hier is een verslag van beschikbaar.

In het verslagjaar zijn er vier bestuursvergaderingen geweest (19-2, 9-4, 10-9 en 19-11). Van deze vergaderingen zijn verslagen beschikbaar. Vast agendapunt hierbij was het bespreken van de contacten met de gemeenten en vooral de daarbij behaalde resultaten in het oplossen van de aangedragen knelpunten.
Jan Tekstra, regiovertegenwoordiger van Wandelnet, heeft een aantal keren aan de bestuursvergadering deelgenomen. Er zijn verschillende punten (zie elders in dit jaarverslag), waar gezamenlijk kan worden opgetrokken.

Naast de bovenstaande gemeentelijke zaken zijn de volgende punten aan de orde geweest:
·         We hebben de verkiezingsprogramma’s van de gemeenten Brunssum en Heerlen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 beoordeeld. Gijs heeft in Heerlen alle programma’s doorgewerkt en daaruit is een persbericht voor Heerlen gevloeid. Ab heeft dit in Brunssum voor 4 van de 8 partijen gedaan, maar de teksten waren zo algemeen dat je er weinig mee kon.
·         We hebben geen actie vooraf ondernomen in de richting van de politieke partijen die deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Beekdaelen (waarin de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen per 1 januari 2019 zijn opgegaan).
·         Tijdens de bestuursvergadering van 9-4 en de ledenvergadering van 11-6 heeft Gijs Verbruggen een studie gepresenteerd van de ongevallenstatistieken waarbij fietsers betrokken waren.
·         We hebben aandacht besteed aan de actualisering van het Provinciaal Fietsroutenetwerk voor het gebied Parkstad Limburg. Het is moeilijk om de uitgangspunten die de provincie zelf stelt ook te vertalen in een netwerk. Dat netwerk moet de belangrijkste bron- en doelen van fietsers verbinden Hier is echter van provinciezijde weinig voortgang geboekt.
·         Blokkade voor fietsers Monseigneur Feronlaan – Monesveld (Nieuw Lotbroek). Op verzoek van de bewoners heeft de gemeente hier een hek geplaatst om doorgaand (brom- en fiets)verkeer te weren. Bij het hek worden vaak auto’s geparkeerd. Even afremmen en zo nodig afstappen kost minder tijd dan omrijden. Hier is geen overleg met de Fietsersbond over geweest. We accepteren de situatie.
·         Op initiatief van Wandelnet is er een goede inventarisatie van de onbewaakte overwegen in Parkstad Limburg gemaakt. Daarmee heeft het bestuur van harte ingestemd. Deze inventarisatie wordt als uitgangspunt gebruikt bij het innemen van standpunten over eventuele plannen voor (sluiting van) deze onbewaakte overwegen. Daarbij gaan wij er bij voorbaat vanuit dat deze overwegen openblijven.
·         Vaak wordt in overleg met gemeenten alleen gefocust op de ‘normale’ routes, langs de drukke wegen, terwijl met geringe aanpassingen een veel rustiger, veiliger en leuker alternatief denkbaar is. Ook als hier bij de betreffende gemeenten nog weinig aandacht voor is, zullen we dit waar nodig ter sprake brengen.
·         Op 27 oktober hebben enkele mensen deelgenomen aan de fietstocht van HeerlenMondiaal door Parkstad Limburg, waarin enkele ‘duurzaamheidsdoelen’ zijn bezocht.
·         Op 7 november vond de ‘kick-off community Op de Pedalen’ plaats. Ligt de nadruk vooral op Maastricht en de Westelijke Mijnstreek? Een uitdaging om zelf ook meer (en in samenwerking met anderen) tot actie over te gaan.
·         Op 23 november hebben twee bestuursleden het ‘Scientific Café’ over mobiliteit in Carboon 6 (voormalig CBS-gebouw, Heerlen) bijgewoond.
·         We hebben weer een paar keer intern gesproken over ons functioneren en vooral de soms gebrekkige effectiviteit van onze contacten met de gemeenten. In enkele gemeenten (Landgraaf, Brunssum) verlopen de contacten stroef omdat de betreffende ambtenaren niet zo pro-fiets zijn en weinig ophebben met vernieuwde inzichten (bijvoorbeeld over de breedte van fietsstroken). Ook worden we te vaak pas geconsulteerd als plannen al in een vergevorderd stadium zijn (Kruisstraat Heerlen).
·         Het landelijke meldpunt op de website van de Fietsersbond voor knelpunten functioneert weliswaar maar er wordt maar beperkt gebruik van gemaakt. Het wordt als moeilijk toegankelijk ervaren. We hebben de indruk dat knelpunten vaker rechtstreeks op de websites van de gemeenten worden aangemeld. Tevens hebben we een actie opgestart om de Hoofdstraat in Hoensbroek voor twee richtingen op te stellen. Via het meldpunt heeft deze actie niet tot resultaat geleid.
·         Het bestuur heeft de pogingen gestaakt om een eigen afdelingswebsite te realiseren binnen de website van de landelijke Fietsersbond. Voor het opzetten en onderhouden van deze webpagina’s ontbreekt de menskracht met voldoende kennis. Wel heeft de voorzitter op de weblog www.fietsersbondpsl.blogspot.com zo nu en dan aandacht besteed aan de activiteiten van de afdeling. Dit wordt voorlopig voldoende geacht. Ook is op initiatief van Marcel Migchelsen een Facebook-pagina Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg gestart. Hierop worden zo nu en dan ook door Harrie Winteraeken berichten op geplaatst.
·         Samen met VVN werd in oktober bij het Bernardinus College meegewerkt aan de fietscontrole, en in november bij het Praktijkonderwijs Parkstad en het St.Janscollege.in Hoensbroek
·         Tot slot heeft Ab Mulder ook nog wat ‘onderhoud’ besteed aan de fietsrouteplanner.

Het Jaarverslag 2018 is op maandag 17 juni 2019 vastgesteld tijdens de ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg.

Het bestuur van de Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg.

Redactie: Harrie Winteraeken (secretaris ad interim).