Weblog Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg

Weblog van de Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg

Voorzitter: Harrie Winteraeken: hwinteraeken@hotmail.com.
Secretaris e-mail: parkstadlimburg@fietsersbond.nl


Knelpunten op uw fietsroute kunt u bij de secretaris melden of via website www.fietsersbond.nl.

vrijdag 16 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen Heerlen en duurzame mobiliteit, vergelijking programma's.
Duurzame, actieve en gezonde mobiliteit in Heerlen
Vergelijking verkiezingsprogramma’s 2018 Heerlen

Door CE Delft is in opdracht van een coalitie van maatschappelijke organisaties (Fietsersbond, Longfonds, MENSenSTRAAT, Milieudefensie, Natuur en Milieu, Rover en Wandelnet) over dit onderwerp een benchmark opgesteld voor dertig grote Nederlandse gemeenten. Voor Heerlen komt CE Delft tot de volgende analyse:

Heerlen scoort erg goed op wandelvoorzieningen en heeft het hoogste aandeel lopen. Daarnaast scoort het maximaal op schone bussen. Op alle andere vlakken is de score van Heerlen echter veel minder goed. Heerlen kent het laagste aandeel fiets- en treinverplaatsingen en is één van de weinige gemeenten, waar meer dan de helft van de verplaatsingen met de auto gaat. Het geaccidenteerde terrein in Heerlen is nadelig voor een hoog fietsgebruik. Het is de vraag of dat de geringe aandacht voor fietsen veroorzaakt. Ook op het gebied van schoon en efficiënt autogebruik scoort Heerlen duidelijk minder dan gemiddeld.”
Score 6 is gemiddeld; 4 of lager betekent, dat de gemeente bij de laagste 10% zit.

Met als aanbevelingen:
Voor Heerlen is er nog een wereld te winnen op het gebied van actieve, gezonde duurzame mobiliteit. Een geïntegreerde aanpak zou voor Heerlen de mogelijkheid bieden om over de gehele breedte van dit beleidsterrein winst te boeken. Het maken van een SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) is daarvoor een zeer geschikt en breed toegepast middel, waarvoor ook Europese standaards en werkwijze bestaan.
Hierbij kan de samenwerking gezocht worden met buurtgemeenten in de regio als Kerkrade en Maastricht, waarbij elk der gemeenten zich toelegt op een specifiek onderdeel van de actieve gezonde duurzame mobiliteit en daarvoor in overleg met de andere gemeenten een regionale aanpak opstelt zou ervoor kunnen zorgen dat op een efficiënte manier van de beschikbare menskracht wordt gebruik gemaakt.

Het mag duidelijk zijn, dat er voor de Heerlense politiek ook op dit vlak een grote uitdaging ligt voor de komende jaren.
De Fietsersbond Afdeling Parkstad Limburg heeft daarom ‘met een mobiliteitsbril’ de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen beoordeeld:
1.      GroenLinks besteedt in haar verkiezingsprogramma op tientallen plaatsen aandacht aan duurzaamheid en mobiliteit. In diverse concrete actiepunten wordt prioriteit gegeven aan het openbaar vervoer en de fiets.
2.      Ook bij de Partij voor de Dieren vormt duurzaamheid en niet-auto-mobiliteit een rode draad in het partijprogramma.
3.      OPH (Ouderen Partij Heerlen) maakt er gewag van, dat er een Fietsplan moet komen. Daarnaast wordt er groot belang gehecht aan duurzaamheid en mobiliteit door middel van openbaar vervoer.
4.      Naast veelal sociaal-georiënteerde punten wil de SP aandacht voor veilige fietsroutes en gratis openbaar vervoer voor specifieke groepen.
5.      De overige partijen komen niet verder dan hooguit enkele algemene zinnen over duurzaamheid. Daarnaast zijn er diverse partijen, die zich vooral zorgen maken over de bereikbaarheid van het centrum voor automobilisten.

Aan de kiezer is nu het eerste woord: hoe belangrijk vinden we met zijn allen duurzaamheid en gezonde mobiliteit.
Daarna is het woord aan de partijen om in een coalitieakkoord ruim aandacht en prioriteit hieraan te geven, zodat in de volgende benchmark Heerlen ‘met stip zal zijn gestegen’.

Gijs Verbruggen,
Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg


donderdag 8 juni 2017

19-6: Ledenvergadering Fietsersbond afdeling Parkstad LimburgFietsersbond afdeling Parkstad Limburg

Ledenvergadering

Maandag 19 juni 2017, aanvang 19:30 uur.

Café Pelt  
Pancratiusplein 46
Heerlen - centrum

Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg. Het bestuur legt graag verantwoording af over wat het afgelopen jaar is gedaan. En we kijken graag samen naar dit activiteitenjaar. Daarbij is er vanzelfsprekend voor iedereen gelegenheid voor inbreng en bijdragen. We kunnen als bestuur ook nog versterking gebruiken en u bent ook welkom voor deelname aan incidentele activiteiten.
Uw aanwezigheid wordt in ieder geval zeer gewaardeerd.

Conceptagenda

1.    Opening door de voorzitter.

2.    Mededelingen, waaronder berichten van verhindering.

3.    Vaststellen agenda.

4.    Verkiezing Bestuur.
·         Wij verwelkomen kandidaat-bestuurslid Gijs Verbruggen.
·         We zijn nog steeds op zoek naar een nieuw bestuurslid dat de functie van secretaris op zich wil nemen. De vacaturebeschrijving is weer hierbij gevoegd.
·         De overige zittende bestuursleden Harrie Winteraeken, Gerard Popelier, Ab Mulder, Will Zeedzen en Hub Hommen, stellen zich wederom herkiesbaar.

5.    Vaststellen Jaarverslag 2016. Het conceptjaarverslag is bijgevoegd.

6.    Suggesties en voorstellen van de leden.

7.    Plaatselijke en provinciale plannen en ambities voor PsL: onder meer omgeving station Nuth, Leisure Lane PsL, snelfietsroutes en de buitenring.

8.    Overleggen en knelpunten in de diverse gemeenten + meldpunt Fietsersbond.

9.    Wat verder nog ter tafel komt en rondvraag.

10. Sluiting (beoogd uiterlijk 21:30 uur) en een (bijzonder) biertje toe?
  
Van harte welkom dus op deze ledenvergadering.

namens het bestuur,

Harrie Winteraeken (voorzitter en interim-secretaris)

Jaarverslag 2016 Fietsersbond Parkstad LimburgFietsersbond afdeling Parkstad Limburg

Jaarverslag 2016 - concept

Ter bespreking tijdens de ledenvergadering op19 juni 2017

Gedurende het verslagjaar 2016 kent de afdeling Parkstad Limburg 4 actieve leden die ook het bestuur vormen. De penningmeester neemt niet deel aan de bestuursvergaderingen.
De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Hub Hommen: aanspreekpunt Kerkrade
Ab Mulder: aanspreekpunt Brunssum en Onderbanken en verslaglegger vergaderingen
Gerard Popelier: penningmeester
Harrie Winteraeken: voorzitter, interim-secretaris, aanspreekpunt overige gemeenten Parkstad Limburg
Will Zeedzen: aanspreekpunt Heerlen en Landgraaf
Er is een vacature voor de functie van secretaris.

Ook dit verslagjaar heeft het bestuur weer vooral tijd en aandacht besteed aan het onderhouden en verbeteren van de relatie met de gemeenten in het gebied van Parkstad Limburg plus de Gemeenschappelijke Regeling Parkstad Limburg. Over het algemeen vragen we de wegbeheerder om voldoende alert te blijven en de belangen van de fietsers in het oog te houden. Door de vertegenwoordigers worden suggesties ter verbetering van fietsvoorzieningen ingebracht. Het is de bedoeling dat waar zich mogelijkheden voordoen deze ook worden benut.

Heerlen
De reeds bestaande contacten met de gemeente Heerlen zijn gecontinueerd en verder geïntensiveerd. Er hebben vier gesprekken plaatsgevonden, twee op ambtelijk niveau en twee met wethouder Nico Aarts.
Belangrijkste gesprekspunten:
·        De snelfietsweg van Heerlen / Kerkrade – Aken en in het bijzonder de reconstructie van de rotonde Heesbergstraat – Akerstraat – Burgemeester Waszinkstraat – Caumerbeeklaan. Voor deze te verbeteren rotonde in een voorrangskruising (het wordt een Largas-kruising – Langzaam Rijden Gaat Sneller) ook advies van het landelijk bureau ontvangen. Dit advies was overigens positiever dan onze eerste opvattingen. Van onze zijde zijn nog enkele kleinere aandachtspunten toegevoegd.
·         De reconstructie van de Akerstraat-Noord in Hoensbroek. Hier was vooral de aanleg van vrij liggende fietspaden gewenst, die drempelloos overgaan in de trottoirs. In het najaar van 2016 zijn deze reconstructiewerkzaamheden gestart.
·         Het te gladde wegdek van de fietsbrug Esschenweg – Montfortstraat is opgelost. Van de brug, die van de Provincie Limburg is, is de rode mattenbekleding afgehaald. Op de onderliggende metalen platen (met veel gaatjes) is fijn grind geplakt. Dit is (voorlopig) voldoende stroef.
·         De fietstunnel onder de rotonde Valkenburgerweg nabij Zuyd Hogeschool (de toerit vanuit de J.F. Kennedylaan) is (wat) aangepast.
·         We hebben geadviseerd over de herinrichting van de Bekkerweg. Deze plannen zijn goed bevonden behalve de afwezigheid van een linksaf voor fietsers richting Burgemeester Gijzelslaan.
·         Er zijn ambtelijke plannen en een verkeersstudie van bureau Sweco voor de verkeerscirculatie Akerstraat – Kruisstraat, dit ook in het kader van de aansluiting van de snelfietsroute Heerlen – Aken op het Heerlense centrum. We hebben op deze plannen gereageerd. Het geheel is echter stopgezet omdat wethouder Nico Aarts de plannen eerst goed wil bestuderen, maar vooralsnog te ver vindt gaan.

Kerkrade
Met Kerkrade is enkele keren ambtelijk overleg geweest.
Er is vrij intensief gesproken over de aanleg van de Buitenring en de oplossing van knelpunten op Kerkraads grondgebied: “Als de Buitenring er eenmaal is, dan zijn ook veel hiermee samenhangende knelpunten opgelost”.  Verder mag er nu ook over de markt gefietst worden.

Landgraaf
Landgraaf had als belangrijkste gesprekspunt de nieuwe rotonde bij de Hoofdstraat – Streeperstraat – Stationsstraat. Hierover is ook schriftelijk op de ontwerptekeningen gereageerd. Daarnaast is de aanleg van de twee-richtingenfietspad langs de Dr. Calsstraat aan de orde geweest.
Ook in Landgraaf zijn op diverse plaatsen de tijdelijke situaties in verband met de aanleg van de Buitenring nogal gevaarlijk.
Een nieuw gesprekspunt is de mogelijke aanleg van de B211 richting Scherpenseel (D).

Brunssum
Met Brunssum heeft op 15 februari weer eens ambtelijk overleg plaatsgevonden. De bewegwijzering en de route Brunssum – Sittard zijn aandachtspunten. Er wordt getracht om in het vervolg bestuurlijk overleg te kunnen voeren, maar dat is er de rest van het jaar niet van gekomen.

Nuth
Punt van overleg is de omgeving van station Nuth en in het bijzonder de aansluiting van de kern Nuth op de fietsroute Sittard/Heerlen via het oude mijnspoor. De meest logische aansluiting zou via een spoorwegovergang op het station Nuth zijn. De fietsroute naar Geleen zou dan samen met het spoor onder de weg Kathagen N298 zijn, maar verderop is inmiddels het bruggenhoofd van de Buitenring over het spoor en dus dwars op de route aangelegd. Dit punt is opgepakt met Jan Tekstra van Wandelnet.

Simpelveld
We hebben enkele actieve leden in Simpelveld (Jean Kusters en Ger Moritz). Als er iets aan de hand is, vertegenwoordigen zij de Fietsersbond ook bij de gemeente Simpelveld. Hoewel de gemeente Simpelveld onderdeel uitmaakt van de Regio en Gemeenschappelijke Regeling Parkstad Limburg, behoort het gebied tot de Fietsersbond afdeling Maastricht en Heuvelland. We zullen, zonder dat we hier haast mee hebben, het gebied van de gemeente Simpelveld bij de Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg gaan betrekken.
Er is mede op aangeven van de LLTB in het bijzonder aandacht voor de ventweg van de Provinciale W N281 ten noordoosten van Baneheide, waar zowel fietsers als landbouwverkeer gebruik van moeten maken.

Onderbanken
In het verlengde van de aanleg van de Buitenring wordt ook de weg van Brunssum naar Schinveld (N274) plus de rotonde met de Jabeekerstraat en Kneijkuilerweg (naar Doenrade) gereconstrueerd. Hierover is enkele keren overleg geweest met ambtenaren van de Provincie Limburg en Onderbanken. Tevens is er door de afdeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. De wens van een van 4 kanten benaderbare onderdoorgang van deze rotonde is niet gehonoreerd. Er komt nu zoals oorspronkelijk de bedoeling van gemeente en provincie een ‘mooie’ brug, dwars over de rotonde. Wel is de doorgaande route Brunssum – Schinveld langs de N274 (voldoende) in stand gebleven.

Parkstad Limburg
·         De aanleg van de Buitenring is in volle gang. Een aantal aansluitingen heeft daarbij onze aandacht: Kerkrade (ventwegen en kruising de Hopel), Landgraaf (bij het zwembad) en de kruising Akerstraat – Allee bij het St. Janscollege in Hoensbroek. Vooral in Kerkrade moet tot 20 minuten worden omgereden vanwege de aanleg van kruisingen.
·         In het kader van de Internationale Bauausstellung IBA Parkstad Limburg is het concept van de Leisure Lane ontwikkeld. Hierin staat een lange fiets- en wandelroute centraal, die deels over oude mijnsporen loopt. In het dal van de Geleenbeek bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoensbroek is hier al een eerste aanzet gemaakt. We hebben dit opgepakt samen met Jan Tekstra van de Wandelbond. Op 17 maart is er overleg geweest met IBA (Roel Meertens).
·         De inventarisatie van de bewegwijzering van fietsroutes is afgerond en aangeboden aan de gemeenten van Parkstad Limburg. De Regio Parkstad Limburg in de persoon van Paul Alzer heeft dit gecoördineerd, maar op een gegeven moment overgedragen aan de betreffende gemeenten. Vanuit de afdeling wordt erop toegezien of de betreffende gemeenten hier ook mee aan de slag gaan. De uitvoering vordert maar zeer langzaam, maar Heerlen lijkt er mee bezig te zijn.

Regio Aken
Hub Hommen heeft enkele keren contact gehad met de Fahrradbund in Aken. Daarbij heeft hij verschillende suggesties voor verbetering gedaan. Positief is de constatering dat de bewegwijzering voor fietsers er beter is dan bij ons.

Vergaderingen afdeling Parkstad Limburg
De ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 13 juni 2016.

In het verslagjaar heeft het bestuur 5 keer vergaderd. Vast agendapunt hierbij was het bespreken van de contacten met de gemeenten en vooral de daarbij behaalde resultaten in het oplossen van de aangedragen knelpunten.
Vanaf het najaar heeft Jan Tekstra, regiovertegenwoordiger van Wandelnet een aantal keren  aan de bestuursvergadering deelgenomen. Er zijn verschillende punten (zie elders in dit jaarverslag), waar gezamenlijk kan worden opgetrokken.

Naast de bovenstaande gemeentelijke zaken zijn de volgende punten aan de orde geweest:
·         We hebben een kleine inventarisatie gedaan van de mogelijkheden voor rechtsaf vrij bij verkeerslichten. Deze heeft slechts enkele aandachtspunten in Heerlen opgeleverd. Die zijn bij de gemeente aangegeven.
·         Wat betreft de Buitenring zijn we ingegaan op enkele gebrekkige omleidingsroutes voor fietsers.
·         Op 31 maart heeft Ab Mulder in Valkenburg overlegd met de nieuwe regionale fietscoördinator van de VVV Herman Wehkamp (samen met Jan Tekstra van Wandelnet). Tijdens dit overleg zijn er verschillende knelpunten in Parkstad Limburg besproken.
·         Will Zeedzen heeft deelgenomen aan een klankbordgroep voor de Snelfietsweg Heerlen / Kerkrade naar Aken en een werksessie over toekomstvisies voor Heerlen.
·         Op 9 juli hebben enkele mensen deelgenomen aan de fietstocht van HeerlenMondiaal door Parkstad Limburg, waarin de realisatie van enkele ‘duurzaamheidsdoelen’ zijn bezocht.
·         Ook dit jaar, en wel op 24 september, heeft de Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg weer met enkele mensen twee staantafels bemenst op de manifestatie ‘Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen’. Tevens was een Pecha Kucha-presentatie voorbereid, maar door technische aansluitproblemen is deze niet ten uitvoer gebracht. Jammer van het behoorlijk vele werk. Daarbij is de belangstelling voor de markt maar beperkt geweest, wat ons laat overwegen in het vervolg niet meer mee te doen (als het ‘überhaupt’ nog doorgaat.
·         We hebben ook intern gesproken over ons functioneren en vooral de soms gebrekkige effectiviteit van onze contacten met de gemeenten. In enkele gemeenten (Landgraaf, Brunssum) verlopen de contacten stroef omdat de betreffende ambtenaren niet zo pro-fiets zijn en weinig ophebben met vernieuwde inzichten (bijvoorbeeld over de breedte van fietsstroken). Ook worden we te vaak pas geconsulteerd als plannen al in een vergevorderd stadium zijn (Rotonde N274 Schinveld, Bekkerweg Heerlen, plannen Landgraaf).
·         Het landelijke meldpunt op de website van de Fietsersbond voor knelpunten is gereactiveerd en er zijn door enkele mensen ook knelpunten gemeld. De gemeente Heerlen heeft enkele malen ook gereageerd. Tevens hebben we een actie opgestart om de Hoofdstraat in Hoensbroek voor twee richtingen op te stellen. Ook zijn er enkele problemen via de website van de gemeente Heerlen rechtstreeks aangegeven. Deze problemen zijn ook gedeeltelijk opgelost of er is in ieder geval op ingegaan.
·         Het bestuur heeft nog getracht om een eigen afdelingswebsite te realiseren binnen de website van de landelijke Fietsersbond, maar dit is helaas zonder resultaat gebleven. Voor het opzetten en onderhouden van deze webpagina’s ontbreekt de menskracht met voldoende kennis. Wel heeft de voorzitter op de weblog www.fietsersbondpsl.blogspot.com zo nu en dan aandacht besteed aan de activiteiten van de afdeling. Dit wordt voorlopig voldoende geacht.
·         Samen met VVN werd op 25 november meegewerkt aan de fietscontrole op het St.Janscollege.
·         Tot slot heeft Ab Mulder ook nog wat ‘onderhoud’ besteed aan de fietsrouteplanner. Hij heeft eind december Gijs Verbruggen ‘op cursus’ gehad. Gijs wordt in 2017 actief voor de Fietsersbondafdeling.
 
Het concept-Jaarverslag 2016 is vastgesteld tijdens de ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg op maandag ** juni 2017.
 
Harrie Winteraeken
Secretaris ad interim.