Weblog Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg

Weblog van de Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg

Voorzitter: Harrie Winteraeken: hwinteraeken@hotmail.com.
Secretaris e-mail: parkstadlimburg@fietsersbond.nl


Knelpunten op uw fietsroute kunt u bij de secretaris melden of via website www.fietsersbond.nl.

woensdag 6 juni 2018

Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg: ledenvergadering 11-6 uitnodiging en agenda.Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg
Ledenvergadering

Maandag 11 juni 2018, aanvang 19:30 uur.

Café Pelt  
Pancratiusplein 46
Heerlen - centrum

Beste lid,

Hierbij ontvangt u de uitnodiging met agenda voor de ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg. Deze ledenvergadering gaat plaatsvinden op maandag 11 juni aanstaande in café Pelt, aanvang 19.30 uur en beoogde sluiting om 21.30 uur.
De leden van de Fietsersbond in de gemeente Simpelveld ontvangen ook deze uitnodiging. Formeel hoort Simpelveld bij de afdeling Maastricht en Heuvelland, maar omdat Simpelveld geografisch en bestuurlijk bij de regio Parkstad Limburg hoort, nodigen wij ook de leden van de gemeente Simpelveld uit. Wellicht dat we nog eens gaan vragen om een ‘overheveling’ van Simpelveld.

Het bestuur legt graag verantwoording af over wat het afgelopen jaar is gedaan. En we kijken graag samen naar dit activiteitenjaar. Daarbij is er vanzelfsprekend voor iedereen gelegenheid voor inbreng en bijdragen. We kunnen als bestuur ook nog versterking gebruiken en u bent ook welkom voor deelname aan incidentele activiteiten.
Uw aanwezigheid deze ledenvergadering wordt in ieder geval zeer gewaardeerd.

Conceptagenda

1.    Opening door de voorzitter.

2.    Mededelingen, waaronder berichten van verhindering.

3.    Vaststellen agenda.

4.    Verkiezing Bestuur.
·         Wij verwelkomen kandidaat-bestuurslid Hans Jager.
·         We zijn nog steeds op zoek naar een nieuw bestuurslid dat de functie van secretaris op zich wil nemen. De vacaturebeschrijving staat op de weblog.
·         De overige zittende bestuursleden Harrie Winteraeken, Gerard Popelier, Ab Mulder, Gijs Verbruggen, Will Zeedzen en Hub Hommen, stellen zich wederom herkiesbaar.

5.    Vaststellen Jaarverslag 2017. Het conceptjaarverslag staat ook op de weblog.

6.    Ongevallenstatistieken, presentatie door Gijs Verbruggen.

7.    Buitenring – consequenties laatste fases voor fietsers.

8.    Regionaal hoofdfietsroutenetwerk – nieuw voorstel van de Provincie Limburg.

9.    Suggesties en voorstellen van de leden.

10. Overleggen en knelpunten in de diverse gemeenten + meldpunt Fietsersbond.

11. Wat verder nog ter tafel komt en rondvraag.

12. Sluiting (beoogd uiterlijk 21:30 uur) en een (bijzonder) biertje toe?

Tot slot deel ik u nog mede dat het verslag van de ledenvergadering van 19 juni 2017 op de weblog staat.

Van harte welkom dus op deze ledenvergadering.


Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Harrie Winteraeken (voorzitter en interim-secretaris)


Tel.nr. 045 522 87 20
E-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com  
Weblog Fietsersbond afd. PsL: http://fietsersbondpsl.blogspot.nl

Adres:
Esschenweg 65
6412 PW Ten Esschen - HeerlenFietsersbond afdeling Parkstad Limburg: Jaarverslag 2017 conceptFietsersbond afdeling Parkstad Limburg

Jaarverslag 2017 - concept

Ter bespreking tijdens de ledenvergadering op 11 juni 2018
 

Het bestuur

Gedurende het verslagjaar 2017 is het aantal actieve leden van de afdeling Parkstad Limburg, die ook het bestuur vormen gegroeid van vier naar zes. De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2017 als volgt:

·         Hub Hommen: lid van het bestuur.
·         Hans Jager: lid van het bestuur sinds 20-11-2017.
·         Ab Mulder: lid van het bestuur, verslaglegger vergaderingen.
·         Gerard Popelier: penningmeester.
·         Gijs Verbruggen: lid van het bestuur sinds 20-2-2017.
·         Harrie Winteraeken: voorzitter, interim-secretaris.
·         Will Zeedzen: lid van het bestuur.

De taakverdeling over de 8 Parkstadgemeenten is als volgt:
Heerlen: Gijs, Hans en Will.
Brunssum: Ab en Will.
Landgraaf: Hub en Will.
Kerkrade: Hub en Will.
Nuth: Gijs en Harrie.
Onderbanken: Ab en Will.
Voerendaal: Hans en Gijs.
Simpelveld: Hans en Gijs.

De penningmeester neemt niet deel aan de bestuursvergaderingen.
Er is een vacature voor de functie van secretaris.
Regelmatig neemt ook Jan Tekstra, regiovertegenwoordiger van Wandelnet, deel aan de bestuursvergaderingen.

Ook dit verslagjaar heeft het bestuur weer vooral tijd en aandacht besteed aan het onderhouden en verbeteren van de relatie met de gemeenten in het gebied van Parkstad Limburg plus de Gemeenschappelijke Regeling Parkstad Limburg. Over het algemeen vragen we de wegbeheerder om voldoende alert te blijven en de belangen van de fietsers in het oog te houden. Door de vertegenwoordigers worden suggesties ter verbetering van fietsvoorzieningen ingebracht. Dit gebeurt onder andere bij nieuwe weginrichtingen. Het is onze bedoeling dat waar zich mogelijkheden voordoen deze ook worden benut.
Omdat ook de Fietsersbond veel belang hecht aan veiligheid, hebben onze vertegenwoordigers samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) in het najaar deelgenomen aan voorlichting op middelbare scholen en een basisschool. Het uitvoeren van fietscontroles op een aantal veiligheidsaspecten was een van de onderdelen.

Omdat er op 21 maart 2018 in de meeste gemeenten (niet in Nuth en Onderbanken omdat deze gemeenten per 1-1-2019 fuseren in de nieuwe gemeente Beekdaelen)  gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, heeft het bestuur in het najaar van 2017 aan alle politieke partijen van de betreffende gemeenten een brief gestuurd met suggesties voor hun verkiezingsprogramma.

Heerlen
De reeds bestaande contacten met de gemeente Heerlen zijn gecontinueerd. Er hebben vier gesprekken plaatsgevonden, drie op ambtelijk niveau en een met wethouder Nico Aarts (het ‘najaarsoverleg is verplaatst naar 7-2-18).
Belangrijkste gesprekspunten:
·         De snelfietsweg van Heerlen / Kerkrade – Aken en in het bijzonder de reconstructie van de rotonde Heesbergstraat – Akerstraat – Burgemeester Waszinkstraat – Caumerbeeklaan. In 2017 heeft zich hier een nieuwe ontwikkeling voorgedaan. Voor deze te verbeteren rotonde wordt niet meer gekozen voor een voorrangskruising, maar voor een nieuwe rotonde met vrijliggende fietspaden (uiteraard met de fietser in de voorrang). Deze oplossing wordt ook door de directe omgeving gedragen. En voor het extra ruimtebeslag is ook een grondverwerving aanstaande. Van onze zijde zijn nog enkele kleinere aandachtspunten toegevoegd.
·         De reconstructie van de Akerstraat-Noord in Hoensbroek. Hier is de aanleg van vrij liggende fietspaden gerealiseerd. Jammer is dat deze niet drempelloos overgaan in de trottoirs (zoals dat in Sittard wel langs de Oude Rijksweg het geval is.). In het najaar van 2016 zijn deze reconstructiewerkzaamheden gestart. Ander minpunt is dat auto’s vaak met de rechterwielen parkeren op de afscheiding tussen parkeerstrook en fietspad. (Dit blijkbaar omdat er linker spiegels vanaf gereden zijn?)
·         We hebben geadviseerd over de reconstructie van de Bekkerweg inclusief de kruising Bekkerweg – Burgemeester Gijzelslaan en in het bijzonder de regeling voor de fietsers voor de nieuwe verkeerslichten. Hier is als alternatief aangedragen het gelijk groen geven van fietsers in alle richtingen om dubbel wachten bij linksaf te voorkomen.
·         Tevens hebben wij de gemeente geadviseerd over reconstructie van de Burg. Gijzelslaan / Welterlaan. De gemeente heeft toegezegd met de suggesties van de Fietsersbond rekening te houden. De werkzaamheden worden in de loop van 2018 uitgevoerd.
·         Er zijn ambtelijke plannen en een verkeersstudie van bureau Sweco voor de verkeerscirculatie Akerstraat – Kruisstraat, dit ook in het kader van de aansluiting van de snelfietsroute Heerlen – Aken op het Heerlense centrum. We hebben in 2016 op deze plannen gereageerd, maar het geheel is echter stopgezet. Ook is aangedragen om met de aanleg van het nieuwe wegdek van de Kruisstraat bredere fietsstroken te realiseren.
·         Enige zorgen zijn er over de te realiseren fietsenstalling bij het station van Heerlen en het door bewoners van het centrum van Heerlen ter discussie stellen van het mogen fietsen in het winkelcentrum.

Kerkrade
Met Kerkrade is enkele keren ambtelijk overleg geweest.
Er is vrij intensief gesproken over de aanleg van de Buitenring en de oplossing van knelpunten op Kerkraads grondgebied: “Als de Buitenring er eenmaal is, dan zijn ook veel hiermee samenhangende knelpunten opgelost”.  
De nieuwe fietsinfrastructuur in het kader van de Buitenring mondt ter plaatse van de spoorwegovergang de Hopel/station Eygelshoven uit in een voor de fietsers onduidelijke, gevaarlijke oversteek op de oude wegstructuur. Dit is echter van tijdelijke aard, totdat de met de aanleg van de Buitenring samenhangende reconstructies van bestaande wegen gereed zijn.

Landgraaf
Landgraaf had als belangrijkste gesprekspunten de nieuwe rotonde bij de Hoofdstraat – Streeperstraat – Stationsstraat en de aanleg van de twee-richtingenfietspad langs de Dr. Calsstraat.
Ook in Landgraaf zijn op diverse plaatsen de tijdelijke situaties in verband met de aanleg van de Buitenring nogal gevaarlijk.
Een nieuw gesprekspunt is de mogelijke aanleg van de B211 richting Scherpenseel (D).

Landgraaf heeft in 2017 een nieuw GVVP opgesteld. Het concept is ter beoordeling aan de Fietsersbond voorgelegd. De fietser krijgt steeds meer aandacht. Daar waar mogelijk worden zo breed mogelijke fietsstroken gerealiseerd, al kan de ambitie wat dat betreft hoger. Er is verschil van inzicht over hoe breed veilige fietsstroken moeten zijn.
Ook zijn enkele voorgenomen reconstructies, zoals het kruispunt Vogelzankweg / Rietveldstraat en de Abdissenboschweg, besproken.

Brunssum
Met Brunssum heeft in 2017 geen bestuurlijk noch ambtelijk overleg plaatsgevonden. Dit is in 2018 weer op gepakt. In februari 2018 heeft overleg plaatsgevonden met wethouder Palmen en de 2 betrokken ambtenaren. Er zijn (hernieuwde) afspraken gemaakt om weer tot structureel en constructief overleg te komen.

Nuth
Punt van overleg is de omgeving van station Nuth en in het bijzonder de aansluiting van de kern Nuth op de fietsroute Sittard/Heerlen via het oude mijnspoor. De aansluiting zou via een spoorwegovergang op het station Nuth zijn. Deze oplossing lijkt moeilijk haalbaar. Dit punt is opgepakt met Jan Tekstra van Wandelnet.
De fietsroute naar Geleen wordt niet samen met het spoor onder de weg Kathagen / N298 aangelegd omdat verderop het viaduct van de Buitenring over het spoor dwars op de route is aangelegd. Er komt een aparte tunnel via de Geitebeemderweg onder de weg Kathagen waarbij de fietsroute via het noordelijk deel van de weg Kathagen wordt aangesloten op het mijnspoorfietspad richting Geleen.

Tevens is overleg gevoerd met de gemeente over de verplaatsing van de Reijmersbekerweg / Nutherweg naar Nagelbeek. Deze weg moet worden verlegd vanwege de aanleg van de aansluiting van de Buitenring op de A76. De provincie kiest in eerste instantie voor een parallelweg voor zowel langzaam verkeer als landbouwverkeer. Dit wordt door zowel de gemeente als de Fietsersbond afgewezen. Een vrijliggend fietspad is hier op zijn plaats. Tevens sluit deze nieuwe fietsverbinding aan op het bedrijventerrein De Horsel (Daelderweg / Industriestraat). Deze wegen zijn onvoldoende ingericht voor langzaam verkeer. Hier dient wel verbetering in te komen, nu hier fiets- en wandelroutes overheen lopen en er conflictsituaties gaan optreden met het vrachtverkeer.

Simpelveld
We hebben enkele actieve leden in Simpelveld. Als er iets aan de hand is, vertegenwoordigen zij de Fietsersbond ook bij de gemeente Simpelveld. Hoewel de gemeente Simpelveld onderdeel uitmaakt van de Regio en Gemeenschappelijke Regeling Parkstad Limburg, behoort het gebied tot de Fietsersbond afdeling Maastricht en Heuvelland. We zullen, zonder dat we hier haast mee hebben, het gebied van de gemeente Simpelveld bij de Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg gaan betrekken.

Onderbanken
In het verlengde van de aanleg van de Buitenring wordt ook de weg van Brunssum langs Schinveld (N274) plus de rotonde met de Jabeekerstraat en Kneijkuilerweg (naar Doenrade) gereconstrueerd. De wens van de Fietsersbond voor een van 4 kanten benaderbare onderdoorgang van deze rotonde is niet gehonoreerd. Er is inmiddels een brug (‘landmark’), dwars over de rotonde gerealiseerd. De doorgaande route Brunssum – Duitsland (L410) langs de N274 is langs Schinveld nu via parallelwegen, waarbij er hier en daar sprake is van oponthoud en minder veilige oversteken.
De openstelling van de tunnel onder de N274 (samen met de Merkelbekerbeek) voor fietsers is nog niet duidelijk.

Voerendaal
In Voerendaal is vooral de verbinding tussen Welten (Heerlen) en Ubachsberg aandachtspunt. Hier zijn plannen voor een vrijliggend fietspad langs de Daelsweg.
Sinds kort zit de Fietsersbond, en ook Wandelnet, aan tafel met de gemeente en nog een aantal partijen in de werkgroep fiets- en voetgangersscan. In het recente GVVP van Voerendaal hebben fietsers en voetgangers hoge prioriteit gekregen.

Parkstad Limburg
·         De aanleg van de Buitenring is in volle gang. Een aantal aansluitingen heeft daarbij onze aandacht: Kerkrade (ventwegen en kruising de Hopel), Landgraaf (bij het zwembad) en de kruising Akerstraat – Allee bij het St. Janscollege in Hoensbroek. Vooral in Kerkrade moet behoorlijk worden omgereden vanwege de aanleg van kruisingen.
·         In het kader van de Internationale Bauausstellung IBA Parkstad Limburg is het concept van de Leisure Lane ontwikkeld. Hierin staat een lange fiets- en wandelroute centraal, die deels over oude mijnsporen loopt. In het dal van de Geleenbeek bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoensbroek is hier al een eerste aanzet gemaakt. Bij de Akerstraat-Noord is een fietstunnel aangelegd. We hebben dit opgepakt samen met Jan Tekstra van de Wandelbond. De regie over de Leisure Lane ligt bij de Provincie. Er moeten nog heel wat hobbels genomen worden. Zo o.a. de vraag of fietsers en wandelaars gescheiden dienen te worden (een wens van zowel de FB als Wandelnet).
·         De inventarisatie van de bewegwijzering van fietsroutes is afgerond en aangeboden aan de gemeenten van Parkstad Limburg. De Regio Parkstad Limburg in de persoon van Paul Alzer heeft dit gecoördineerd, maar op een gegeven moment overgedragen aan de betreffende gemeenten. Vanuit de afdeling wordt erop toegezien of de betreffende gemeenten hier ook mee aan de slag gaan. De uitvoering vordert maar zeer langzaam, maar Heerlen lijkt er mee bezig te zijn.
·         In september vond het Parkstad Evenement plaats op verschillende locaties en met een veelheid aan thema’s. Op 14 september werd het thema ‘Mobiliteit in beweging’ met veel inspirerende inleidingen en presentaties door ons bezocht.
 
Regio Aken
Hub Hommen heeft enkele keren contact gehad met de Fahrradbund in Aken. Daarbij heeft hij verschillende suggesties voor verbetering gedaan. Positief is de constatering dat de bewegwijzering voor fietsers er beter is dan bij ons.

Vergaderingen afdeling Parkstad Limburg
De ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 19 juni 2017.

In het verslagjaar zijn er vier bestuursvergaderingen geweest (20-2, 10-4, 25-9 en 20-11). Vast agendapunt hierbij was het bespreken van de contacten met de gemeenten en vooral de daarbij behaalde resultaten in het oplossen van de aangedragen knelpunten.
Jan Tekstra, regiovertegenwoordiger van Wandelnet, heeft een aantal keren  aan de bestuursvergadering deelgenomen. Er zijn verschillende punten (zie elders in dit jaarverslag), waar gezamenlijk kan worden opgetrokken.

Naast de bovenstaande gemeentelijke zaken zijn de volgende punten aan de orde geweest:
·         Will Zeedzen heeft op 31 augustus deelgenomen aan een openbare bijeenkomst ‘De fiets in Heerlen’ (vooral in het centrumgebied), georganiseerd door ‘Heerlen Fietst’ van Petra Vroomen.
·         Op 14 oktober hebben enkele mensen deelgenomen aan de fietstocht van HeerlenMondiaal door Parkstad Limburg, waarin enkele gevoerde ‘duurzaamheidsdoelen’ zijn bezocht.
·         We hebben weer intern gesproken over ons functioneren en vooral de soms gebrekkige effectiviteit van onze contacten met de gemeenten. In enkele gemeenten (Landgraaf, Brunssum) verlopen de contacten stroef omdat de betreffende ambtenaren niet zo pro-fiets zijn en weinig ophebben met vernieuwde inzichten (bijvoorbeeld over de breedte van fietsstroken). Ook worden we te vaak pas geconsulteerd als plannen al in een vergevorderd stadium zijn (Kruisstraat Heerlen).
·         Het landelijke meldpunt op de website van de Fietsersbond voor knelpunten functioneert weliswaar maar er wordt maar beperkt gebruik van gemaakt. We hebben de indruk dat knelpunten vaker rechtstreeks op de websites van de gemeenten worden aangemeld. Tevens hebben we een actie opgestart om de Hoofdstraat in Hoensbroek voor twee richtingen op te stellen.
·         Het bestuur heeft de pogingen gestaakt om een eigen afdelingswebsite te realiseren binnen de website van de landelijke Fietsersbond. Voor het opzetten en onderhouden van deze webpagina’s ontbreekt de menskracht met voldoende kennis. Wel heeft de voorzitter op de weblog www.fietsersbondpsl.blogspot.com zo nu en dan aandacht besteed aan de activiteiten van de afdeling. Dit wordt voorlopig voldoende geacht.
·         Samen met VVN werd op ** november meegewerkt aan de fietscontrole op het St.Janscollege, op 12 oktober bij het Bernardinus College en op 30 november bij het Praktijkonderwijs Parkstad.
·         Tot slot heeft Ab Mulder ook nog wat ‘onderhoud’ besteed aan de fietsrouteplanner.

Het concept-Jaarverslag 2017 is vastgesteld tijdens de ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg op maandag ** juni 2018.

Het bestuur van de Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg.

Redactie: Harrie Winteraeken (secretaris ad interim).