Weblog Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg

Weblog van de Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg

Voorzitter: Harrie Winteraeken: hwinteraeken@hotmail.com.
Secretaris e-mail: parkstadlimburg@fietsersbond.nl


Knelpunten op uw fietsroute kunt u bij de secretaris melden of via website www.fietsersbond.nl.

maandag 31 januari 2022

Fietsen in winkelcentrum Heerlen moet toegestaan blijven.

Al een poos is fietsen toegestaan in het winkelcentrum van Heerlen. En er is ook al regelmatig weerstand tegen, onder andere van de Bewonersraad Heerlen Centrum. Zo heeft de Bewonersraad in oktober 2017 al een enquête hierover gehouden. Onlangs vroeg de gemeente aan het bestuur van de Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg om advies en haar standpunt, dit omdat via vragen uit de gemeenteraad het fietsen in het winkelcentrum weer ter discussie was gesteld.

De Fietsersbond is van mening dat de bestaande situatie gehandhaafd dient te worden. Daarmee is het standpunt over het wel mogen fietsen in het winkelcentrum van Heerlen niet is gewijzigd. Op de eerste plaats is het een fijne manier om in het centrum op je bestemming te komen.

Van belang is dat de fietser zich wel gedraagt als gast ten opzichte van de voetgangers en deze ook voorrang geeft. Dat betekent dat de fietser zijn snelheid aanpast, dus langzaam fietst als er voetgangers in de nabijheid zijn. Bij grotere drukte zelfs afstapt.

We beseffen dat niet iedere fietser hiervan doordrongen is. Wellicht dat dit uitgangspunt goed bekend wordt gemaakt. De Fietsersbond roept dan ook via deze weg fietsers daartoe op, mede omdat het niet vanzelfsprekend is dat het fietsen blijft toegestaan als er zich te vaak incidenten voordoen. Het zou echter erg jammer en voor de Fietsersbond moeilijk te accepteren zijn als alle fietsers uit het winkelcentrum worden geweerd omdat een klein gedeelte zich niet voldoende aanpast aan de voetgangers.

De gemeente zou een algemene snelheidsbeperking in het winkelcentrum van bijvoorbeeld 10 km/uur kunnen overwegen. Borden zullen wellicht ook enige indruk maken hoewel we allemaal weten dat handhaving op snelheid moeilijk is. Maar wellicht is dit een optie.

De Fietsersbond vindt dat de toegankelijkheid van het winkelcentrum beperkt moet blijven tot fietsers. Het risico dat scooters, bromfietsen en ook snorfietsen te hard rijden, maakt het niet gewenst dat deze in het winkelcentrum mogen rijden. Het handhaven zou wel een impuls mogen krijgen. Overigens denkt de Fietsersbond dat er meer overlast veroorzaakt en/of ervaren wordt door de auto’s, vrachtauto’s en bestelbussen die de winkels bevoorraden. Dit zijn ook gasten in het centrumgebied.

Het in het winkelcentrum mogen fietsen maakt het natuurlijk aantrekkelijker om per fiets het winkelcentrum te bezoeken. Het bevordert daarmee het gebruik van de fiets en wellicht vermindert het ook de automobiliteit naar in/rondom in het centrum. Dat is vanwege de luchtkwaliteit, het energiegebruik en gezonder leven daarmee ook een gemeentelijk beleidsdoel.

In veel Nederlandse winkelcentra is het fietsen toegestaan. De Fietsersbond is dan ook van mening dat dit ook in Heerlen en Parkstad Limburg het geval moet zijn/blijven. In het bijzonder denken we ook aan de winkelcentra van Hoensbroek en Heerlenheide. Uit een evaluatie van een paar jaar geleden is overigens ook gebleken dat de communicatie naar de burgers over het gewenste fietsgedrag en de handhaving op het misdragen van verkeersdeelnemers verbeterd moeten worden.

zondag 29 november 2020

Naanhofsweg moet gesloten blijven voor snelverkeer (2)


Naanhofsweg moet gesloten blijven voor snelverkeer (2)

De brief aan de wethouders Jan Hermans en Jos Timmermans van de gemeente Beekdaelen had tevens een bericht opgeleverd in Dagblad De Limburger van 23 november jl. 

Het laatste stukje van dit bericht heeft overigens betrekking op een brief van Fietsersbond en Wandelnet aan gedeputeerde Hubert Mackus van 17 november jl.

Op dit krantenbericht kwam weer een reactie van een lezer: 

"Ik lees in een krantenartikel dat de fietsersbond bezwaar maakt tegen het openstellen van de slagboom Naanhofsweg te Vaesrade.

Dus ik begrijp hieruit dat u als fietsersbond een hogere fijnstof uitstoot beter vindt?
U als fietsersbond hecht blijkbaar geen waarde aan het milieu en de gezondheid van de mens."

Dat vroeg vanzelfsprekend om een reactie:

ik kreeg uw bericht van ons landelijk bureau, waar ik graag rechtstreeks op reageer.

Ik vind dat u naar ons toe toch wel wat ongenuanceerd reageert.

De Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg was niet onverdeeld blij met de Buitenring. Ik heb er wat betreft de Naanhofsweg even ons beroepschrift over de Buitenring naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 januari 2011 bij gehaald:

Antwoord op de zienswijze (van de Fietsersbond):  

De verwachte verkeersintensiteit op de Naanhofsweg bedraagt volgens de prognose ongeveer 2.000 mvt./etm. Bij deze intensiteit bestaat er voor een erftoegangsweg geen noodzaak om aanvullende fietsvoorzieningen te treffen.  

 

"In het antwoord wordt voorbijgegaan aan het feit dat de Naanhofsweg nu gemiddeld 100 voertuigbewegingen per dag heeft. De Buitenring zorgt voor een verhoging met bijna 2000%. Deze weg is smal en ligt over een behoorlijke afstand in steile hellingen en heeft onoverzichtelijke bochten. Op de Naanhofsweg leidt elke ontmoeting met of bij inhalen door autoverkeer tot een confrontatie. In dit heuvelachtig terrein met bochten in de weg is de rijtaak van fietsers in ontmoetingen met auto’s extra zwaar. Omdat de weg nu al een knelpunt is vanwege mogelijk ‘klemrijden’ van fietsers, is elke toevoeging van autoverkeer te veel. Met deze toename in de verkeersintensiteit is er sprake van een continue onveilige situatie, die adequate maatregelen vereist. Wellicht is een verbod op gemotoriseerd verkeer vereist (met uitzondering van bestemmingsverkeer)." 


Als we nu terugkijken dan ben ik van mening dat de Naanhofsweg terecht is afgesloten voor snelverkeer. Dit is wat ons betreft niet alleen vanwege de grote extra milieubelasting die vanuit de weg te verwachten is voor het nabijgelegen Natura2000 gebied Kathagen, maar ook voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de aanliggende bebouwde kom van Vaesrade. Openstellen van de Naanhofsweg levert volgens de verkeersprognoses namelijk een intensiteit van 2000 voertuigen per dag op. Dat maakt de weg ook bijzonder onaantrekkelijk voor het langzaam verkeer, vooral omdat er dan veelvuldig confrontaties zullen zijn met snelverkeer.
Het lijkt mij overigens heel erg moeilijk te onderbouwen om maar een beperkt aantal 'pasjes' aan de bewoners (en vaste bezoekers) van Vaesrade uit te delen om zo het aantal voertuigbewegingen fors te beperken.
De Fietsersbond voelt zich niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de aanleg van de Buitenring voor Vaesrade en dat hierdoor meer autokilometers gemaakt worden. We kunnen wel de aanbeveling doen om meer met de fiets en te voet te doen, bijvoorbeeld van Vaesrade naar de Naanhof.

Ik hoop dat u met onze uitleg tenminste meer begrip kan hebben voor ons standpunt. 
Voor de goede orde heb ik ook de brief van de Fietsersbond en Wandelnet aan de gemeente Beekdaelen meegestuurd. Deze brief geeft mijns inziens een completer beeld dan het bericht in de krant.

Harrie Winteraeken

(Voorzitter van de Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg)

Naanhofsweg moet gesloten blijven voor snelverkeer (1).Naanhofsweg moet gesloten blijven voor snelverkeer.

Onlangs hebben de Fietsersbond Afdeling Parkstad Limburg en Wandelnet Zuid-Limburg kennis genomen van enkele berichten in Dagblad De Limburger (waaronder vrijdag 13 november jl.) over de Naanhofsweg (tussen de Randweg Hoensbroek en de kern Vaesrade). Blijkbaar wordt er nogal wat druk uitgeoefend om (weer) snelverkeer toe te laten op deze weg. Zo pleiten inwoners van Vaesrade voor het ongedaan maken van de afsluiting van de Naanhofsweg. 

Vroeger was er bij de Randweg een tweetal T-splitsingen. Wat de veiligheid betreft is de nieuwe situatie een verbetering, maar de verbinding Randweg – Nuth heeft ter hoogte van de op- en afritten van de Buitenring een onaantrekkelijke en onoverzichtelijke omweg gekregen.

Wat betreft de openstelling van de Naanhofsweg wordt als tegenargument genoemd dat toename van het gemotoriseerd verkeer niet mag leiden tot meer milieubelasting van het natuurgebied ‘Geleenbeekdal’, waaronder Natura2000-gebied Kathagen. Wij wensen graag nog een tegenargument toe te voegen, namelijk dat deze weg deel uitmaakt van het verbindende en recreatief netwerk van fiets- en wandelwegen van de gemeente Beekdaelen. Het is daarom dringend gewenst om redenen van verkeersveiligheid en comfort dat deze weg (nagenoeg) gevrijwaard blijft van snelverkeer.

Deze weg verliest namelijk zijn aantrekkelijkheid voor de langzame verkeersdeelnemer als er (weer) autoverkeer op wordt toegelaten. Daarbij is het risico groot dat niet alleen omwonenden gebruik gaan maken van opengestelde verbindingen, maar ook het meer dan lokale verkeer, naar bijvoorbeeld de Naanhof en Hoensbroek. Elders is vaak gebleken dat verbodsborden ‘met uitzondering van omwonenden’ of ‘alleen voor bestemmingsverkeer’ onvoldoende waarborgen bieden voor het weren van sluipverkeer. En ook beweegbare ‘barrières’ zoals selectief te bedienen slagbomen of op- en neer gaande zuilen, zijn behalve erg duur in de praktijk vaak niet ‘selectief’ genoeg.

In een brief aan de wethouders Jan Hermans en Jos Timmermans van de gemeente Beekdaelen van 17 november jl. hebben Fietsersbond en Wandelnet erop aangedrongen om geen verbinding voor snelverkeer te laten ontstaan op de Naanhofsweg. Wij hebben daarbij gevraagd om ook hier prioriteit te geven aan het langzaam verkeer en dus fietsers en wandelaars hun aantrekkelijke routes te laten behouden.

Inmiddels is door medewerkers van de gemeente Beekdaelen en de Provincie Limburg toegezegd dat de bewegwijzering van de route vanuit de Randweg en de Schuureikenweg voor fietsers en wandelaars van Hoensbroek naar en bij de rotondes van de Daelderweg in Nuth spoedig zal worden aangelegd.
 


Rotondes Daelderweg Nuth: terugkoppeling gesprek 18-11

Rotondes Daelderweg Nuth: terugkoppeling gesprek 18-11-20

Hier is een terugkoppeling van het gesprek / discussie dat ik (Harrie Winteraeken) op 18-11 met twee medewerkers van de Provincie Limburg en één van de gemeente Beekdaelen heg gehad over en bij de nieuwe rotondes Daelderweg in Nuth. De grote delegatie van de gemeente bleef vanwege Corona achterwege.

Het gesprek duurde ongeveer anderhalf uur en dan is het onderstaande dus een korte samenvatting.
Ik gebruik het woord discussie, want het was een aaneenschakeling van argumenten voor en tegen aanpassing. Waarbij de ambtenaren vooral tegenwerpingen hadden. Hier en daar waren we het eens dat we het oneens waren.
Het is niet altijd even eenvoudig om te worden geconfronteerd met richtlijnen voor Bubeko die strikt worden gevolgd en richtlijnen voor Bibeko waar men wel van mag afwijken.

Belangrijkste punt is dat de gemeente moet willen dat de rotondes binnen de bebouwde kom komen te liggen. Daar kondigden de provincialen over aan dat ze als wegbeheerder waarschijnlijk negatief zullen adviseren. Maar hier is kans aanwezig dat de gemeente hier toch voor wil gaan. Als de rotondes Bibeko komen kan de voorrangsregeling 'gemakkelijk' worden veranderd, maar zal de rotonde wel (meer of minder) moeten worden heringericht.

We hebben ook fors gediscussieerd over de Van Eynattenweg (langs het tankstation richting centrum en station), waar nu geen fietsers, voetgangers en brommers toegestaan zijn (50 km-weg binnen de bebouwde kom).
Bij het opheffen van twee voorsorteerstroken komt daar voldoende ruimte om een voldoende brede fietstrook te realiseren. Er is daar blijkbaar nog veel vrachtverkeer. En doorstroming van het verkeer is belangrijk (ook al is het behoorlijk afgenomen door de Buitenring en een paar honderd meter verder een verkeerslicht staat met beperkte capaciteit). De linksaf richting station mag dus het doorgaande verkeer niet ophouden, terwijl dat, samen met brommers op de rijbaan wel een gewenste snelheidbeperking kan opleveren. Oversteken van fietsers en voetgangers vanuit het Daelderpad is daar gevaarlijk vanwege de onoverzichtelijke bocht. Maar dat moet je dan wel ook een belangrijk argument vinden.

Over het algemeen (zowel binnen als buiten de bebouwde kom) komt de auto op de eerste plaats. Dat is het meest duidelijk buiten de bebouwde kom, maar ook binnen de bebouwde kom. Als er confrontatie is met langzaam verkeer dan wordt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid geheel bij het laatste gelegd. Er is geen sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid, zoals bijvoorbeeld bij zebra's. Soms leek het of 10 jaar stimuleringsbeleid voor promotie van het langzaam verkeer aan ze voorbij was gegaan. Er komen wellicht een studie die integraal alle facetten in beeld brengt (dus niet alleen de voors voor de fietsers en de wandelaars).

Toch een paar lichtpuntjes:
Er komen binnenkort wegwijzers voor de fietsers, zodat bijvoorbeeld tenminste het Daelderpad richting Nuth-centrum wordt gevonden.
Het Daelderpad wordt waarschijnlijk nu ook echt éénrichting (met ook bebording beneden).
Ze erkenden dat zuidkant van het viaduct over de A76 (nu bromfietsers, fietsers en in twee richtingen voetgangers over een breedte van 1.4 meter met reling) toch wel kan worden aangepast. Er werd wel lang gesproken over vernieuwing van het hele viaduct (aan het einde van zijn levensduur), en ook over verlegging van de A76 zelf, maar dat is toch wel te lange termijn.
Ze willen ook wel nadenken over de brommers op de rijbaan van de Daelderweg (50 km-weg binnen de bebouwde kom).

Meest positieve: het staat nu op de politiek / bestuurlijke agenda. Als het ff meezit zal dit punt voorlopig worden geagendeerd op het kwartaaloverleg met de gemeente Beekdaelen.

Al met al heb ik me behoorlijk 'verweerd tegen de overmacht', dat geeft ook voldoening, maar we zijn er nog lang niet.

Harrie Winteraeken.
dinsdag 25 augustus 2020

Rotondes Daelderweg Nuth: Provincie Limburg levert half werk.

 

Persbericht

Twee rotondes Daelderweg c.a. in Nuth:

 ‘Provincie levert half werk met twee nieuwe rotondes in Nuth’

De Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg en Wandelnet Zuid-Limburg vinden dat de nieuwe rotondes aan de Daelderweg en Van Eynattenweg in Nuth voor het langzaam verkeer ernstige tekortkomingen krijgen. De rotondes, die op vrijdag 21 augustus in gebruik zijn genomen, zijn namelijk onterecht ontworpen volgens uitgangspunten die worden toegepast voor rotondes buiten de bebouwde kom. Fietsers moeten in tegenstelling tot binnen de bebouwde kom voorrang te verlenen op het (afslaand) snelverkeer. Voor voetgangers/wandelaars zijn in het geheel geen voorzieningen getroffen. Zij worden geacht om samen met brommers en fietsers gebruik te maken van het fietspad of in de berm te lopen. Dat is des te schrijnender omdat hier ook de nieuwe Beekdaelenroute loopt die voor zowel fietsers als wandelaars is bedoeld.

De Provincie Limburg heeft stug vastgehouden aan de oude komgrenzen en de daarbij horende richtlijnen voor de inrichting. Een andere insteek was hier echter wel degelijk mogelijk geweest. Oorspronkelijk lagen beide kruisingen buiten de bebouwde kom en dat was vanzelfsprekend met de aanwezigheid van de op- en afrit van de A76 en de aansluiting met de weg Kathagen/Randweg. Echter, met de Buitenring is de verkeerssituatie drastisch gewijzigd en zijn de verkeersintensiteiten fors verminderd. Volgens Fietsersbond en Wandelnet is het dan ook logisch dat de rotondes samen met de Van Eynattenweg en de Daelderweg binnen de bebouwde kom worden getrokken. En daarmee ook een inrichting krijgen die veiliger en aantrekkelijker is voor fietsers en voetgangers.


Hoewel er door de vermindering van het aantal rijstroken op de viaducten over het spoor en de A76 veel ruimte beschikbaar kan komen voor het langzaam verkeer, lijken hier geen mogelijkheden voor een betere inrichting te worden benut. En de fiets- en wandelverbinding naar het centrum van Nuth lijkt nog steeds niet via de Van Eynattenweg te lopen maar via het pad achter Kasteel De Dael. Dit terwijl met het overbodig worden van voorsorteerstroken op de Van Eynattenweg hier voldoende ruimte vrijkomt.

 

Op 10 april 2020 hebben Fietsersbond en Wandelnet per brief aan de Gemeente Beekdaelen hun wensen aangegeven (bijlage 1). Het is uitermate teleurstellend dat met deze inbreng niets is gebeurd, te meer daar er ook anderszins geen goed vooroverleg is geweest over de inrichting van deze rotondes.

Fietsersbond en Wandelnet zijn dus van mening dat de Provincie Limburg hier ‘half werk’ heeft geleverd en dat er onvoldoende is gekeken naar de toekomstige verkeerssituatie. Met de behoeften van het langzaam verkeer en de aansluitende (gemeentelijke) wegen en viaducten is geen rekening gehouden. Het project had ons inziens veel meer integraal moeten worden opgepakt. Terwijl nu is geïnvesteerd in tekortschietende voorzieningen, zullen er hopelijk al weer snel verbeteringen worden aangebracht, die naar verwachting tenminste vele tienduizenden euro’s gaan kosten. Zeker als men deze rotondes en hun omgeving toekomstbestendig wil inrichten. Al met al is dit een gemiste kans om het gelijk goed te doen.zondag 23 augustus 2020

Fietspad Heerlen – Ubachsberg - Etenaken: mooi plan.

 

Fietspad Heerlen – Ubachsberg - Etenaken: mooi plan.

Op 29 juni 2020 is er een realisatieovereenkomst ondertekend door de meest betrokken overheden om een fietspad aan te leggen vanaf Welten, in Heerlen naar Ubachsberg en vervolgens van Ubachsberg over de Vrakelbergerweg naar Etenaken bij Wijlre. De Fietsersbond afdelingen Parkstad Limburg en Maastricht en Heuvelland en Wandelnet Zuid-Limburg zijn al in een vroeg stadium bij de planvorming betrokken. Het laatste overleg heeft op 17 juni plaatsgevonden. We hebben onze waardering uitgesproken dat we bij dit planproces betrokken zijn geweest.

Het is een mooi plan geworden waar menig fietser en wandelaar plezier van zal hebben. Binnen afzienbare tijd zijn zij verlost van Vrakelbergerweg en de Daelsweg. De Vrakelbergerweg, die beter bekend is als Ruilverkavelingsweg, wordt als erg onveilig en oncomfortabel ervaren. Jarenlang was de toegestane maximumsnelheid 80 km/uur op deze relatief smalle en bochtige weg met ‘rafelige randen en kuilen’. De stippellijn van matige kwaliteit zagen veel automobilisten aan voor een fietssuggestiestrook terwijl deze de functie van kantbelijning had. 

De Daelsweg is met zijn bochten in een steile helling nog onoverzichtelijker. Bergaf zijn de snelheden voor fietsers erg hoog maar bergop vanzelfsprekend laag, zeker voor een gewone fiets. Gevaarlijke situaties kunnen dan ontstaan als hellingopwaarts rijdende auto’s fors moeten afremmen als ze niet veilig kunnen passeren. Er komt binnenkort over nagenoeg de gehele lengte een fietspad van vier meter breed. Langs de Vrakelbergerweg komt tevens een struinpad voor wandelaars. Fietsers hebben voorrang op de zijwegen van de Vrakelbergerweg.

Een mooi plan maar toch zijn er een paar minpuntjes. Het fietspad is eenzijdig in twee richtingen. De fietsers richting Etenaken moeten even voor het tunneltje onder het Miljoenenlijntje weer oversteken. Daarvoor wordt een oversteek haaks op de rijbaan gemaakt waar de fietsers voorrang moeten verlenen. De inrichting wordt zo vormgegeven dat de fietser wordt gedwongen om deze oversteek te volgen. Het schuin oversteken wordt door de wegbeheerder hiermee ontmoedigd.

Op een aantal plekken was het niet te voorkomen dat landbouwvoertuigen zijn toegestaan op het fietspad om te oogsten, daar waar het niet mogelijk is om vanuit de zijwegen de oogst te laden. Het laden van de oogst van suikerbieten met een bietenmuis gebeurt dan over het struinpad en vloedgraaf Lange Gracht heen, maar op dat moment wordt het fietspad dus versperd. Er moeten dan met de boer afspraken worden gemaakt dat de fietsers en wandelaars op een goede manier worden gewaarschuwd.

Naar aanleiding van het laatste overleg wordt nog een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd, bijvoorbeeld een verbetering van de toegankelijkheid van het fietspad vanuit de zijwegen van de noordzijde van de Vrakelbergerweg en er komen nog opritten voor de langs de weg gelegen regenwaterbuffers. Ook de aansluiting bij de Mingersborgerweg wordt nog aangepast, zodat er voor fietsers minder (scherpe) bochten zijn.

De Daelsweg krijgt eveneens een fietspad in twee richtingen aan de noordzijde (hellingopwaarts rechter zijde) van vier meter breed. Wegens plaatsgebrek komt er geen struinpad. Wandelaars kunnen wel gedeeltelijk aan de zuidzijde van de Daelsweg lopen. Wellicht komen er aan de bergopzijde voetgangersmarkeringen zodat de wandelaars hellingopwaarts gezien rechts lopen en dus niet aan de zijde waar de fietsers met hoge snelheid bergaf rijden.

We hebben nog gevraagd of er een risico is van verblinding van hellingafwaarts rijdende fietsers door hellingopwaarts rijdende auto’s. Auto’s hebben namelijk de koplampen naar rechts afgesteld. Omdat de fietsers merendeels hoger rijden, wordt dat risico klein geacht. 

Of er verlichting langs het fietspad komt, is niet zeker. Misschien komt er letverlichting? Wel wordt de houten vangrail tussen fietspad en Daelsweg van reflectoren voorzien. Op het hoogste punt, bij de overgang bij de bebouwde kom van Ubachsberg, is wel zeker verlichting aanwezig. De oversteek van de Daelsweg bij Ubachsberg naar het fietspad wordt overigens ook loodrecht waarbij de fietsers voorrang moeten geven. Omdat  je als fietser net begint met de afdaling, is dit niet echt ideaal.

Of er ook brommers op het fietspad worden toegelaten, moet nog worden besloten. Gezien het feit dat er ook wandelaars op het fietspad komen en de ook al hoge onderlinge snelheidsverschillen tussen fietsers, hebben we geadviseerd dit niet te doen. De snelheidsverschillen tussen brommers en auto’s op de weg zijn veel kleiner. 

Voor wie geïnteresseerd is, het ontwerp te zien is op: https://metelkaar.waterschaplimburg.nl/projecten/fietsverbinding++watermaatregelen/definitief+ontwerp/default.aspx

Met een beetje geluk wordt het fietspad in 2021 gerealiseerd.

Mede namens Ida de Vries en Hans Jager,

Harrie Winteraekendinsdag 28 april 2020

Bewegwijzering fietsroute Hoensbroek - Nuth nodigx


Bewegwijzering fietsroute Hoensbroek - Nuth nodig

Onlangs hebben de Fietsersbond Afdeling Parkstad Limburg en Wandelnet Zuid-Limburg de gemeente Beekdaelen geadviseerd over de aanleg van twee rotondes bij de Daelderweg in Nuth, dit in aansluiting op de inmiddels gerealiseerde Buitenring. In dit verband hebben we de aandacht van de gemeenten Heerlen en Nuth gevraagd voor het volgende:
De verbinding Nuth – Hoensbroek voor wandelaars en (brom-)fietsers loopt tegenwoordig via de Geitenweg en de Schurenbergsweg. Deze weg sluit aan op de Schuureikenweg.
Met de Randweg is er weer aansluiting richting Hoensbroek-Noord en Brunssum en via de Naanhofsweg komt men in Vaesrade. Vroeger was hier een tweetal T-splitsingen. Wat de veiligheid betreft is de nieuwe situatie een verbetering, maar de verbinding Randweg – Nuth heeft ter hoogte van de op- en afritten van de Buitenring een onaantrekkelijke omweg gekregen.  

Bij deze route ontbreekt echter vanuit de Randweg en de Schuureikenweg de bewegwijzering voor fietsers en wandelaars van Hoensbroek naar Nuth vice versa. Omdat deze route niet samenvalt met de verkeersroute voor snelverkeer via de Buitenring en omdat de doorgaande route door de nieuwe bochten niet erg logisch meer is, is een goede bewegwijzering extra nodig.

Fietsers richting Nuth moeten hier linksaf slaan.
Op het grondgebied van de gemeente Beekdaelen is ook bewegwijzering gewenst voor fietsers en wandelaars bij de nieuwe tunnel van de Geitenweg naar Kathagen en vervolgens naar Vaesrade en naar Schinnen en verder via de mijnspoorroute. En eveneens van de Geitenweg naar het zuiden via de mijnspoorroute naar Hoensbroek. Deze mooie route heeft ook niet de hoogteverschillen van de Schuureikenweg.
Daarbij nemen wij aan dat bij het begin van de Geitenweg in Nuth de bewegwijzering voor fietsers c.a. wordt meegenomen bij de nu in aanleg zijnde rotonde.

Een brief met deze strekking hebben Fietsersbond Afdeling Parkstad Limburg en Wandelnet Zuid-Limburg op 19 april 2020 aan onze ambtelijke contactpersonen bij de gemeente Heerlen en Beekdaelen gestuurd.


Harrie Winteraeken.